E bocche di u Pumonte

 

 

 

Saranu insignate qu e bocche numarose di u Pumonte. Ci s quelle stradale, l'altre ch ghjuvavanu tandu.

 

 

 

1) e bocche stradale

2) l'altre bocche